Verenigings Fokreglement (VFR)

Verenigingsfokreglement

Van de rasvereniging
Vereniging Vrienden Duits Draadhaar VVDD

Voor het ras: Duitse Staande Draadhaar

Datum: 03-10-2021

1. Algemeen

1.1.Dit reglement voor de Vereniging Vrienden Duits Draadhaar, hierna te noemen de VVDD, beoogt bij te dragen aan de behartiging van de belangen van het ras “De Duitse Staande Draadhaar” zoals deze zijn verwoord in de Statuten en het Huishoudelijk Reglement van de vereniging VVDD. Dit Verenigingsfokreglement (VFR) is goedgekeurd door de algemene ledenvergadering van de vereniging op  3 oktober 2021. Inhoudelijke aanpassingen van hetVFR kunnen uitsluitend plaatsvinden met instemming van de algemene ledenvergadering van de VVDD.

1.2.Dit VFR geldt voor alle leden van de VVDD, woonachtig in Nederland

1.2.1 Het huishoudelijk reglement van de VVDD blijft naast dit reglement van toepassing voor de leden van de VVDD

1.3.Het bestuur van de vereniging verplicht zich, de door de Algemene Vergadering van de Vereniging Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland vastgestelde wijzigingen van het Kynologisch Reglement (KR), die betrekking hebben op dit Verenigingsfokreglement, terstond hierin door te voeren. In tegenstelling tot het gestelde in artikel 1.1 behoeven deze wijzigingen niet de goedkeuring van de algemene ledenvergadering van de vereniging.
Dit ontslaat de individuele fokker niet van de plicht, zelf op de hoogte te zijn en te blijven van recente wijzigingen in het KR, ook als het bestuur van de vereniging hier in gebreke blijft.

1.4.Voor wat betreft de omschrijvingen van de in dit VFR genoemde definities gelden de omschrijvingen zoals vastgelegd in het Huishoudelijk Reglement en het Kynologisch Reglement van de Vereniging Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland.

1.5.Voor wat betreft de externe regelgeving gelden de regels zoals vastgelegd in het Huishoudelijk Reglement en het Kynologisch Reglement van de Vereniging Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland.

1.6.Inschrijving van een nest in de Nederlandse stamboekhouding (NHSB) door de Vereniging Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland vindt plaats conform de regels zoals vastgelegd in het Kynologisch Reglement.

2. Fokregels
Artikel VIII.2 KR in samenhang met regels van de vereniging VVDD.

2.1. Een teef mag niet worden gedekt door haar grootvader, haar vader, haar broer, haar halfbroer, haar zoon of haar kleinzoon.
Pups, voortgekomen uit één van de genoemde combinaties, zullen niet in het NHSB worden ingeschreven (Artikel VIII.2 KR en Artikel III.14 lid 1l KR)

2.2. Herhaalcombinaties: Dezelfde oudercombinatie is maximaal 3 maal toegestaan

2.3. Minimum leeftijd reu:De minimale leeftijd van de reu op de dag van de dekking moet tenminste 18 maanden zijn.

2.4.Aantal dekkingen: Een reu mag maximaal 3 geslaagde dekkingen per kalenderjaar verrichten met een totaal van maximum 9 geslaagde dekkingen gedurende zijn leven.

Als geslaagde dekking geldt een dekking waaruit minimaal één levende pup is voortgekomen en ingeschreven in het NHSB.

NB 1: In bijzondere omstandigheden zal een nest niet worden ingeschreven in het NHSB (artikel III.14 KR). Ook dan wordt uitgegaan van een geslaagde dekking.

NB 2: Indien sperma wordt gebruikt van de reu voor kunstmatige inseminatie (KI), telt dit mee als een ‘dekking’.

2.5. Cryptorchide en monorchide: Cryptorchide of monorchide reuen zijn uitgesloten van de fokkerij.

2.6. Gebruik buitenlandse dekreuen:Wanneer een lid van de vereniging voor een dekking een niet in Nederlands eigendom zijnde reu, welke wel staat ingeschreven in een door de FCI erkende stamboekhouding, wil gebruiken, dan dient deze te voldoen aan de fok en gezondheidseisen zoals deze door de vereniging VVDD gesteld worden. Voor wat betreft de gestelde werkeisen dient de reu te voldoen aan de eisen, zoals gesteld door de FCI erkende instantie, dan wel rasvereniging, van het land van herkomst.

Daar nog niet elk land dezelfde regels en/of normen hanteert, dient de buitenlandse reu minimaal aan de volgende voorwaarden te voldoen;

a.De reu moet zijn ingeschreven in een buitenlands stamboek van een FCI land, of een land dat door de FCI is erkend, conform het gestelde in artikel III.21 lid 2 KR;

b. De uitslag van de in het betreffende land uitgevoerde gezondheidsonderzoeken en de kwaliteit van het onderzoek dienen vergelijkbaar te zijn met de onderzoeken zoals deze door de vereniging in dit VFR zijn opgenomen

2.7. Kunstmatige inseminatie (sperma van levende en/of overleden dekreuen): Als een fokker voor een dekking het sperma gebruikt van een nog in leven zijnde/of overleden dekreu, dan gelden voor deze dekking de regels van dit VFR alsof het een natuurlijke dekking van de dekreu betreft.

2.8 Kleurafwijking en niet geoorloofde kleurcombinaties : Uitgesloten van de fokkerij zijn honden met onderstaande kleurafwijkingen; puur zwarte honden (ook met aftekening), witte of gele honden en geelschimmels. Honden met een kleur van dor loof of met brand, met een vrij grote witte vlek ( vanaf tennisbal grootte) en honden met een lichte neus (pigmentgebrek) of andere aanzienlijke afwijkingen van de rasstandaard.

De paring van een zwartschimmel met een zwartschimmel alsmede van een zwartschimmel met een effen bruine hond (ook met aftekening) is niet toegestaan. De stambomen van de pups met een niet erkende kleur geboren uit dergelijke paringen worden door de Raad van Beheer van het stempel ” niet erkende kleur” voorzien. Deze honden worden uitgesloten voor de fokkerij.

3. Welzijnsregels ( Artikel VIII.1 KR)

3.1. Een teef mag niet worden gedekt vóór de dag waarop zij de leeftijd van 24maanden heeft bereikt.

3.2. Een teef, waaruit niet eerder pups zijn geboren, mag niet worden gedekt na de dag waarop zij de leeftijd van 72 maanden heeft bereikt.

3.3. Een teef, waaruit eerder pups zijn geboren, mag niet meer worden gedekt na de dag waarop zij de leeftijd van 96 maanden heeft bereikt.

3.4. Het is niet toegestaan dat een teef gedurende haar leven meer dan 5 nesten voortbrengt

3.5. Een teef mag niet worden gedekt als deze dekking tot gevolg heeft dat tussen de geboortes van twee opeenvolgende nesten van deze teef geen termijn van tenminste 12 maanden zit.

4. Gezondheidsregels

4.1. Gezondheidsonderzoek (screening) ouderdieren: Preventieve screening van ouderdieren moet, als het gaat om door de Raad van Beheer opgestelde en/of goedgekeurde geprotocolleerde onderzoeken plaatsvinden door deskundigen die erkend zijn door de Raad van Beheer conform de door de Raad van Beheer voor deze onderzoeken opgestelde en/of goedgekeurde onderzoeksprotocollen.

4.1.1 Von Willebrand onderzoek : DNA-onderzoek dmv bloedafname op de ziekte Von Willebrand moet gedaan worden bij de Firma LABOKLIN N.V. te Hoensbroek (nl.laboklin.info) Alleen onderzoeksresultaten van Laboklin worden door de VVDD erkend

Osteochondrosis dissecans (OCD):Röntgenopnames voor OCD aan het schoudergewricht dienen ter beoordeling opgestuurd te worden naar: “OCD Auswertungsstelle Verein Deutsch-Drahthaar e.V. “ Alleen deze beoordeling wordt door de VVDD erkend.

OCD Auswertungsstelle Verein Deutsch-Drahthaar e.V.
Obere Rangenäcker 20
96476 Bad Rodach / Heldritt
Deutschland

4.2. Verplicht screeningsonderzoek: Op basis van wetenschappelijk onderzoek zijn de volgende gezondheidsproblemen binnen het ras vastgesteld en moeten de ouderdieren vóór de dekking worden onderzocht op:

  • Op het voorkomen van de Von Willebrand deficiëntie vWD door middel van een DNA onderzoek middels bloedafname
  • Heupdysplasie HD
  • Osteochondrosis dissecans (OCD) van het schoudergewricht, het gewricht tussen schouderblad en opperarm (MIV 01-01-2014)

4.3. Erfelijke aandoeningen: Met honden die lijden aan één of meer van onderstaande aandoeningen mag niet worden gefokt.

a) lijden of geleden hebben aan (een) erfelijk bepaalde afwijking(en) (lijders) zoals genoemd in dit VFR onder 4.2

b) aantoonbaar en met verschillende partners, fok uitsluitende gebreken hebben vererfd (dragers); zoals genoemd in dit VFR onder 4.2

c) oogproblemen: PRA/Cataract

d) epilepsie;

e)chirurgisch gecorrigeerde ziekten of afwijkingen zoals genoemd in dit VFR onder 4.2 en onder 4.4 entropion enectropion

f) Von Willebrand deficiëntie, lijders en dragers;

g) Heupdysplasie:

Ø Licht Positief HD-C / HD ±

Ø Positief HD-D / HD +

Ø Positief Optima Forma HD-E / HD++

h) Osteochondrosis dissecans (OCD) van het schoudergewricht, het gewricht tussen schouderblad en opperarm

i) Elleboogdysplasie complex (ED) (grensgeval, Graad 1, Graad 2, Graad 3)

4.4. Diskwalificerende fouten: Met honden met één of meer van onderstaande diskwalificerende fouten mag niet worden gefokt.

a) Bovenvoorbeet, ondervoorbeet, kruisbeet, het ontbreken van tanden (uitgezonderd de P1), te nauwe stand van de vangtanden,(dubbele tanden gelden niet als fout);

b) Fouten van de oogleden (entropion of ectropion);

c) Aangeboren knikstaart of stompstaart;

d) Pigmentfouten zoals genoemd in de rasstandaard.

e) Ogen van verscchillende kleur

f) Aangeboren doofheid

5. Gedragsregels

5.1.Karaktereisen: Beide ouderdieren moeten voldoen aan de karaktereisen zoals die in de rasstandaard zijn beschreven.

5.2 Verplichte gedragstest:Is niet van toepassing voor de Duitse Staande Draadhaar

6. Werkgeschiktheid

6.1 Werkgeschiktheidstest:  Een werkgeschiktheidstest onder auspiciën van de VVDD is niet van toepassing voor de Duitse Staande Draadhaar

7. Exterieurregels

7.1.Kwalificatie:Beide ouderdieren moeten minimaal één keer hebben deelgenomen aan een door de Raad van Beheer en/of FCI gereglementeerde expositie op de volle leeftijd van minimaal 15 maanden en daar minimaal de kwalificatie Zeer Goed (ZG) hebben behaald .

7.1.1 Als alternatief voor het vorig lid (7.1) geldt dat de ouderdieren de beoordeling Sehr Gut/ Sehr Gut (SG/SG) hebben behaald of een officiële VDD-Zuchtschau.

7.2. Fokgeschiktheidskeuring:Is niet van toepassing voor de Duitse Staande Draadhaar.

8. Regels afgifte pups, welzijn pups

8.1.Ontwormen en enten:De fokker draagt zorg voor het deugdelijk ontwormen en inenten van de pups volgens gangbare veterinaire inzichten en voor een volledig door de dierenarts ingevuld en ondertekend Paspoort voor Gezelschapsdieren. De pups dienen bij aflevering vrij van parasieten, oormijt en vlooien en adequaat ontwormd te zijn volgens de huidig geldende voorschriften en zij dienen voorzien te zijn van een unieke ID transponder.

8.2.Aflevering pups:De pups mogen niet eerder worden afgeleverd dan op de leeftijd van 7weken. Tussen de eerste enting en de overdracht aan de nieuwe eigenaar moeten minimaal 7 dagen zitten.

9. Slot- en overgangsbepalingen

9.1. Dit reglement is niet van toepassing op nesten die geboren worden uit een teef gedekt op of voor de dag waarop dit reglement in werking treedt.

9.2. Gezondheidsuitslagen, exterieur-, gedrags- en/of werkkwalificaties die zijn afgegeven en/of voor de inwerkingtreding van dit reglement hebben plaatsgevonden, worden geacht onder de werking van dit reglement te zijn inbegrepen.

9.3. In bijzondere gevallen kan de vereniging bij een besluit met betrekking tot het toestaan van een bepaalde combinatie afwijken van dit VFR, indien de belangen van het ras daardoor worden gediend. Een besluit op basis van dit lid wordt met redenen omkleed naar de leden van de vereniging gecommuniceerd.

10. Inwerkingtreding

10.1.Dit Verenigingsfokreglement treedt in werking op 3 oktober 2021, nadat het reglement is goedgekeurd door het bestuur van de Raad van Beheer conform de artikelen 10 HR en VIII. 5+ 6 KR.

Aldus vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging Vrienden Duits Draadhaar op 03-10-2020,

De voorzitter,
R.J.W. Onderwater

De Secretaris
Sandra de Vries