Huishoudelijk reglement

Artikel 1.

Bij het ontstaan van één of meerdere (tussentijdse) vacatures in het bestuur, wordt daarin voorzien op de eerstvolgende algemene leden vergadering. De jaarlijkse Algemene Leden Vergadering wordt bij voorkeur gehouden in de eerste zes maanden van het jaar.

Artikel 2.

De voorzitter leidt de algemene vergaderingen, waarbij hij de volgorde van te behandelen zaken in de vergadering regelt. Tevens zorgt hij voor handhaving van de Statuten en van het Huishoudelijk Reglement. Hij verleent het woord en heeft het recht elke spreker tot de orde te roepen of het woord te ontnemen.

Artikel 3.

De secretaris voert de correspondentie der vereniging, waarvan hij kopie houdt. Het bestuur is verplicht correspondentie en de notulen van de algemene vergaderingen minimaal tien jaren lang te bewaren. De secretaris houdt een presentielijst bij van de aanwezige leden op de algemene vergaderingen. Ieder der aanwezige leden op algemene vergaderingen is verplicht deze te tekenen.

Artikel 4.

De activiteiten van de vereniging zijn ondergebracht in werkgroepen. De verantwoordelijkheid voor werkgroepen ligt bij een coördinator, die lid is van het bestuur van de vereniging. Indien het bestuur dit wenselijk acht, kunnen bepaalde activiteiten onder directe verantwoordelijkheid van het bestuur worden uitgevoerd.

Artikel 5.

Jaarlijks stelt het bestuur een verslag samen met daarin opgenomen de activiteiten en relevante aangelegenheden die de vereniging betreffen. Dit verslag wordt in de jaarvergadering aan de orde gesteld.

Artikel 6.

De penningmeester is verantwoordelijk voor de onder hem/haar berustende geldmiddelen van de vereniging. De invordering van de contributie is aan haar/hem opgedragen. Voor het aangaan van verbintenissen die de som van € 1.500, – te boven gaan, behoeft de penningmeester goedkeuring van het bestuur. Zij/hij is belast met het behoorlijk bijhouden van een boekhouding.

Artikel 7.

Bestuursleden en andere functionarissen zijn verplicht om bij het beëindigen van hun functie de onder hun berusting zijnde verenigingsstukken aan het bestuur af te dragen.

Artikel 8.

Het bestuur is gehouden bij niet-aanneming van een lid op aanvraag de redenen hiervan op te geven.

Artikel 9.

Zij die wensen op te houden lid van de vereniging te zijn, moeten dit uiterlijk 4 weken voor het eindigen van het lopende kalenderjaar aan de ledenadministratie van de vereniging kenbaar maken. Heeft opzegging niet voor die datum plaats gevonden, dan is men verplicht alsnog de contributie over het gehele daaropvolgende jaar te voldoen.

Artikel 10.

Het bestuur heeft het recht een lid na officiële aanmaning, dat is door toezending van een aangetekende brief, te royeren. Een aldus geroyeerd lid kan eerst dan weer als lid van de vereniging worden toegelaten, wanneer hij of zij de achterstallige bedragen heeft aangezuiverd.

Artikel 11.

Zij die na 1 juli lid worden, betalen voor het lopende kalenderjaar een door het bestuur vastgesteld tarief.

Artikel 12.

Onder gezinsleden worden verstaan alle personen die deel uit maken van het gezin van een lid.

Artikel 13.

Gezinsleden zijn natuurlijke personen, met dezelfde rechten als een gewoon lid van de VVDD maar deze ontvangen geen clubblad. Wanneer een Lid of gezinslid nog niet de meerderjarige leeftijd heeft bereikt dienen deze bij aanmelding bij het bestuur een schriftelijke toestemming van hun wettelijke vertegenwoordiger te over leggen. Minderjarige leden hebben toegang tot de Algemene Leden Vergadering, maar geen stemrecht. Wanneer ze de achttienjarige leeftijd hebben bereikt en in aanmerking wensen te komen voor het gewone lidmaatschap, dienen ze zich daartoe wederom aan te melden.

Artikel 14.

Voor de vaststelling van de contributie worden 2 categorieën gehanteerd: Lid, en Gezinslid (zonder clubblad).

Artikel 15.

De bestuursvergaderingen worden gehouden op de plaats en de tijd die door de voorzitter is bepaald. De algemene vergaderingen als door het bestuur wordt vastgesteld.

Artikel 16.

Elk lid heeft het recht staande de algemene vergadering voorstellen of moties in te dienen. Voorstellen worden na toelichting van de voorsteller op de agenda van de volgende algemene vergadering geplaatst, mits de vergadering zich daarvoor verklaart. Op voorstellen die niet op de agenda staan kunnen geen beslissingen worden genomen.

Artikel 17.

Ieder lid heeft het recht van introductie voor vergaderingen en bijeenkomsten na goedkeuring door de voorzitter. Dit geldt niet voor de jaarvergadering.
Dezelfde persoon mag evenwel niet meer dan één maal per jaar worden geïntroduceerd. Hij die van dit recht gebruik maakt, is verplicht met de introducé mede te tekenen in het introductieboek en neemt van de introducé alle verplichtingen op zich als gelden deze voor hemzelf.

Artikel 18.

Voorzitter, secretaris en penningmeester van het bestuur vormen het dagelijks bestuur. Het dagelijks bestuur regelt onder verantwoordelijkheid van het bestuur de dagelijkse gang van zaken, neemt in spoedeisende gevallen beslissingen en bereidt de bestuursvergaderingen voor.

Artikel 19.

Over personen wordt schriftelijk, over zaken mondeling gestemd. In twijfelgevallen beslist de voorzitter.

Artikel 20.

Alle besluiten eisen een volstrekte meerderheid van stemmen, zijnde de helft der geldig uitgebrachte stemmen plus één, mits bij statuten en reglement niet anders is bepaald.

Artikel 21.

Tot wijziging van dit reglement kan alleen worden besloten in een algemene vergadering met minstens twee/derde deel der geldig uitgebrachte stemmen.

Artikel 22

In gevallen waarin dit reglement niet mocht voorzien of bij enig geschil omtrent de toepassing hiervan, beslist in spoedeisende gevallen het bestuur, in andere gevallen de algemene vergadering.

Vereniging