Statuten

Naam en zetel
Artikel 1

De Vereniging draagt de naam: “Vereniging Vrienden Duits Draadhaar”. Zij heeft haar zetel te Santpoort, gemeente Velsen. Zij houdt kantoor ten huize van de secretaris. Zij is in het jaar tweeduizend toegetreden tot de Vereniging Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland, hierna te noemen “Raad van Beheer”.

Doel en middelen
Artikel 2

1. De vereniging heeft ten doel fokkers en liefhebbers van Duitse staande draadharige honden nader tot elkaar te brengen en geïnteresseerden voor de fokkerij van dit ras voor te lichten.

2. De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door:

a. de instandhouding en zo mogelijk verbetering van het ras als jachthond;

b. het houden van vergaderingen, het doen houden van lezingen en het geven van cursussen op kynologisch gebied;

c. het organiseren en houden van veldwedstrijden/proeven, clubwedstrijden, apporteerwedstrijden/-proeven, tentoonstellingen enzovoorts;

d. haar leden voor te lichten bij aankoop, import, dekking benevens alles wat de fokkerij van draadharen betreft;

e. het bevorderen van het inschrijven zowel van nesten, als van enkele honden in de Nederlandse hondenstamboekhouding;

f. het verlenen van haar bemiddeling tot het laten registreren van kennelnamen bij de Raad van Beheer op kynologisch gebied in Nederland, gevestigd te Amsterdam;

g. behulpzaam te zijn bij de vorming en instandhouding van een goed keurmeesterscorps;

h. andere wettige middelen, die aan het doel bevorderlijk zijn of kunnen zijn, mits niet in strijd met de bepalingen en voorschriften van de Raad van Beheer.

Duur
Artikel 3

De vereniging werd opgericht op negen en twintig maart negentienhonderd acht en vijftig. Zij is thans aangegaan voor onbepaalde tijd.

Lidmaatschap
Artikel 4

1. Leden van de vereniging kunnen zijn natuurlijke personen die de leeftijd van achttien jaar hebben bereikt.

2. Onder gezinsleden wordt verstaan de echtgenoot of echtgenote van een lid.

3. Ereleden van de vereniging zijn natuurlijke personen die zich jegens de vereniging bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt en daartoe door de algemene ledenvergadering zijn benoemd. Een voordracht voor een dergelijke benoeming geschiedt door het bestuur of op een schriftelijk verzoek van tenminste tien leden.

4. Donateurs zijn zij, die zich als zodanig bij het bestuur hebben aangemeld en door het bestuur zijn toegelaten. Zij steunen de vereniging met een:

a. jaarlijks financiële bijdrage, waarvan het minimum wordt vastgesteld door de algemene vergadering; of

b. een financiële bijdrage ineens, waarvan het minimum eveneens wordt vastgesteld door de algemene vergadering.

Toelating
Artikel 5

1. Het bestuur beslist over de toelating van leden en gezinsleden.

2. Bij niet-toelating tot lid kan de algemene ledenvergadering alsnog tot toelating besluiten.

Einde van het lidmaatschap
Artikel 6

1. het lidmaatschap eindigt door:

a. de dood van het lid;

b. opzegging door het lid;

c. opzegging namens de vereniging.
Deze kan geschieden wanneer een lid heeft opgehouden aan de vereisten voor het lidmaatschap bij de statuten gesteld te voldoen, wanneer hij zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt, als ook wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren;

d. ontzetting.
Deze kan alleen worden uitgesproken, wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten der vereniging handelt, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.

2. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur.

3. Opzegging van het lidmaatschap door het lid of door de vereniging kan slechts geschieden tegen het einde van een verenigingsjaar en met inachtneming van een opzegtermijn van vier weken.

Echter kan het lidmaatschap onmiddellijk worden beëindigd indien van de vereniging of van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.

4. Een opzegging in strijd met het bepaalde in het vorige lid, doet het lidmaatschap eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip volgende op de datum waartegen was opgezegd.

5. Een lid is niet bevoegd door opzegging van zijn lidmaatschap een besluit waarbij de verplichtingen van de leden van geldelijke aard zijn verzwaard, te zijnen opzichte uit te sluiten.

6. Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door het bestuur.

7. Tegen een besluit tot opzegging van het lidmaatschap van de vereniging op grond dat redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren en tegen een besluit tot ontzetting uit het lidmaatschap staat de betrokkene binnen een maand na ontvangst van de schriftelijke kennisgeving van het besluit beroep open op de algemene ledenvergadering. Hij wordt daartoe ten spoedigste schriftelijk van het besluit in kennis gesteld met opgave van redenen. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.

8. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft desniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel verschuldigd.

Jaarlijkse bijdrage
Artikel 7

1. De leden zijn gehouden tot het betalen van een jaarlijkse bijdrage, die door de algemene vergadering zal worden vastgesteld. Zij kunnen daartoe in categorieën worden ingedeeld die een verschillende bijdrage betalen.

2. Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing van de verplichting tot het betalen van een bijdrage te verlenen.

3. Ereleden zijn van betaling van een jaarlijkse bijdrage vrijgesteld.

Bestuur
Artikel 8

1. Het bestuur bestaat uit tenminste vijf en ten hoogste negen meerderjarige leden, die door de algemene vergadering worden benoemd. De benoeming geschiedt uit de leden.

2. De benoeming van bestuursleden geschiedt uit een of meerdere bindende voordrachten, behoudens het bepaalde in lid 3. Tot het opmaken van zulk een voordracht zijn bevoegd zowel het bestuur als tien leden. De voordracht van het bestuur wordt bij de oproeping voor de vergadering meegedeeld. Een voordracht door tien of meer leden moet vóór de aanvang van de vergadering schriftelijk bij het bestuur worden ingediend.

3. Aan elke voordracht kan het bindend karakter worden ontnomen door een met tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen genomen besluit van de algemene vergadering waarin tenminste twee/derde van de leden vertegenwoordigd is.

4. Is geen voordracht opgemaakt, of besluit de algemene vergadering overeenkomstig het voorgaande lid aan de opgemaakte voordrachten het bindend karakter te ontnemen, dan is de algemene vergadering vrij in keus.

5. Indien er meer dan één bindende voordracht is, geschiedt de benoeming uit die voordrachten.

Einde bestuurslidmaatschap – Periodiek lidmaatschap – schorsing
Artikel 9

1. Elk bestuurslid, ook wanneer hij voor een bepaalde tijd is benoemd, kan te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen of geschorst. Voor een besluit daartoe is een meerderheid vereist van tenminste twee/derde der geldig uitgebrachte stemmen. Een schorsing die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn.

2. Elk bestuurslid treedt uiterlijk drie jaar na zijn benoeming af, volgens een door het bestuur op te maken rooster van aftreding. De aftredende is herkiesbaar, wie in een tussentijdse vacature wordt benoemd neemt op het rooster de plaats van zijn voorganger in.

3. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts door:

a. het eindigen van het lidmaatschap van de vereniging;

b. door bedanken.

Bestuursfuncties – besluitvorming van het bestuur
Artikel 10

1. Het bestuur wijst uit zijn midden een voorzitter, secretaris en penningmeester aan. Het kan voor elk hunner uit zijn midden een tijdelijke vervanger aanwijzen.

2. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris notulen opgemaakt, die door de voorzitter en de secretaris worden vastgesteld en ondertekend. In afwijking van hetgeen de wet dienaangaande bepaalt, is het oordeel van de voorzitter omtrent de totstandkoming en de inhoud van een besluit niet beslissend.

3. Bij huishoudelijk reglement kunnen nadere regelen aangaande de vergaderingen van en de besluitvorming door het bestuur worden gegeven.

Jaarverslag – rekening en verantwoording
Artikel 11

1. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging. Alle bestuurders gezamenlijk alsmede de voorzitter en de secretaris gezamenlijk zijn bevoegd de vereniging in en buiten rechte te vertegenwoordigen.

2. Het bestuur alsmede de voorzitter en de secretaris kunnen zich ter zake van hun vertegenwoordigheidsbevoegdheid als in lid 1 bedoeld door een schriftelijke gevolmachtigde doen vertegenwoordigen, met dien verstande dat, indien de penningmeester wordt gevolmachtigd te beschikken over bank- en girosaldi, zulks slechts mogelijk is binnen in de volmacht nauwkeurig omschreven grenzen.

3. Voor het aangaan van geldleningen alsmede voor het kopen, vervreemden, bezwaren, huren of verhuren van onroerende goederen, voor overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor de schuld van een derde verbindt, behoeft het bestuur de goedkeuring van de algemene ledenvergadering.

Bestuurstaak – vertegenwoordiging
Artikel 12

1. Het verenigingsjaar valt samen met het kalenderjaar.

2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanige aantekeningen te houden dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.

3. Het bestuur brengt op een algemene vergadering binnen zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene vergadering, zijn jaarverslag uit en doet, onder overlegging van een balans en een staat van baten en lasten, rekening en verantwoording over zijn in het afgelopen boekjaar gevoerd bestuur. Na verloop van deze termijn kan ieder lid deze rekening en verantwoording in rechte van het bestuur vorderen.

4. De algemene vergadering benoemt jaarlijks uit de leden een commissie van tenminste twee personen, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur. Deze commissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt aan de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit.

5. Vereist het onderzoek van de rekening en verantwoording bijzondere boekhoudkundige kennis, dan kan deze commissie zich door een deskundige doen bijstaan. Het bestuur is verplicht aan de commissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te tonen en inzage van de boeken en bescheiden der vereniging te geven.

6. De last van de commissie kan te allen tijde door de algemene vergadering worden herroepen, doch slechts door de benoeming van een andere commissie.

7. Het bestuur is verplicht de bescheiden bedoeld in de leden 2 en 3, tien jaren lang te bewaren.

8. Goedkeuring door de algemene vergadering van het jaarverslag en de rekening en verantwoording strekt het bestuur tot décharge.

Algemene vergadering
Artikel 13

1. Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan het bestuur zijn opgedragen.

2. Jaarlijks, uiterlijk zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, wordt een algemene vergadering – de jaarvergadering – gehouden. In de jaarvergadering komen onder meer aan de orde:

a. het jaarverslag en de rekening en verantwoording bedoeld in artikel 12 met het verslag van de aldaar bedoelde commissie.

b. de benoeming van de in artikel 12 genoemde commissie voor het volgende verenigingsjaar;

c. voorziening in eventuele vacatures;

d. voorstellen van het bestuur of de leden, aangekondigd bij de oproeping voor de vergadering;

3. Andere algemene vergadering worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit wenselijk oordeelt.

4. Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van tenminste twintig leden, zulks met inachtneming van het daaromtrent bepaalde in artikel 41 lid 2 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, verplicht tot het bijeenroepen van een algemene vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan door oproeping overeenkomstig artikel 17 of bij advertentie in tenminste één veelgelezen dagblad.

Toegang en stemrecht
Artikel 14

1. Toegang tot de algemene vergadering hebben alle leden en gezinsleden van de vereniging. Geen toegang hebben geschorste leden en geschorste bestuursleden.

2. Over toelating van andere dan de in lid 1 bedoelde personen beslist de algemene vergadering.

3. Ieder lid van de vereniging, dat niet geschorst is, heeft één stem.

4. Gezinsleden die niet tevens lid zijn hebben geen stemrecht.

5. Het stemmen bij volmacht is uitgesloten.

Voorzitterschap – notulen
Artikel 15

1. De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter van de vereniging of zijn plaatsvervanger. Ontbreken de voorzitter en zijn plaatsvervanger dan treedt één van de andere bestuursleden, door het bestuur aan te wijzen, als voorzitter op. Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering daarin zelve.

2. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of een ander door de voorzitter daartoe aangewezen persoon notulen gemaakt, die door de voorzitter en de notulist worden vastgesteld en ondertekend. Zij die de vergadering bijeenroepen, kunnen een notarieel proces-verbaal van het verhandelde doen opmaken. De inhoud van de notulen of van het proces-verbaal wordt ter kennis van de leden gebracht.

Besluitvorming van de algemene vergadering
Artikel 16

1. Het ter algemene vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter dat door de vergadering een besluit genomen is, is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit voor zover gestemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.

2. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het eerste lid bedoeld oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid der vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.

3. Voor zover de statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle besluiten van de algemene vergadering genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

4. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.

5. Indien bij een verkiezing van personen niemand de volstrekte meerderheid heeft verkregen, heeft een tweede stemming, of in geval van een bindende voordracht, een tweede stemming tussen de voorgedragen kandidaten plaats. Heeft alsdan wederom niemand de volstrekte meerderheid verkregen, dan vinden herstemmingen plaats totdat hetzij één persoon de volstrekte meerderheid heeft verkregen, hetzij tussen twee personen is gestemd en de stemmen staken. Bij gemelde herstemmingen (waaronder niet is begrepen de tweede stemming) wordt telkens gestemd tussen de personen, op wie bij de voorafgaande het geringste aantal stemmen is uitgebracht. Is bij die voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen op meer dan één persoon uitgebracht, dan wordt door loting uitgemaakt, op wie van die personen bij een nieuwe stemming geen stemmen meer kunnen worden uitgebracht. Ingeval bij een stemming tussen twee personen de stemmen staken, beslist het lot wie van beiden is gekozen.

6. Indien de stemmen staken over een voorstel niet rakende verkiezing van personen dan is het verworpen.

7. Alle stemmingen geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht of één der stemgerechtigden zulks vóór de stemming verlangt. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes. Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk, tenzij een stemgerechtigde hoofdelijke stemming verlangt.

8. Een éénstemmig besluit van alle leden, ook al zijn deze niet in vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de algemene vergadering.

9. Zolang in een algemene vergadering alle leden aanwezig zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen, mits met algemene stemmen, omtrent alle aan de orde komende onderwerpen – dus mede een voorstel tot statutenwijziging of ontbinding – ook al heeft geen oproeping plaatsgehad of is deze niet op de voorgeschreven wijze geschiedt of is enig ander voorschrift omtrent het oproepen en houden van vergadering of een daarmee verband houdende formaliteit niet in acht genomen.

Bijeenroeping algemene vergadering
Artikel 17

1. De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur. De oproeping geschiedt schriftelijk aan de adressen van de leden. De termijn voor de oproeping bedraagt tenminste zeven dagen.

2. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld, onverminderd het bepaalde in artikel 19.

Verhouding tot de vereniging Raad van Beheer
Artikel 18

1. De vereniging ontleent haar rechten aan de statuten, het huishoudelijk reglement en de overige reglementen van de Raad van Beheer en verplicht zich zonder voorbehoud tot naleving van die statuten, reglementen en wettig genomen besluiten van de Raad van Beheer.

2. De vereniging aanvaardt zonder voorbehoud de rechtsmacht van de Geschillencommissie voor de Kynologie en het Tuchtcollege voor de Kynologie, zoals weergegeven in de statuten en het huishoudelijk reglement van de Raad van Beheer.

3. De leden van de vereniging zijn jegens de vereniging tot hetzelfde gehouden als waartoe de vereniging vanwege haar lidmaatschap jegens de Raad van Beheer zal zijn gehouden op grond van de statuten en reglementen van de Raad van Beheer en de door de organen van de Raad van Beheer wettig genomen besluiten.

4. De vereniging is bevoegd tot het opleggen van de verplichtingen aan de leden jegens de Raad van Beheer, waarbij al hetgeen waartoe de vereniging jegens de Raad van Beheer is gehouden uit hoofde van het bepaalde in de statuten en reglementen van de Raad van Beheer ook geldt als verplichtingen die de leden van de vereniging rechtstreeks jegens de Raad van Beheer hebben, alles met toepassing van het bepaalde in artikel 46, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.

Statutenwijziging
Artikel 19

1. In de statuten van de vereniging kan geen verandering worden aangebracht dan door een besluit van de algemene vergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld en welk besluit de goedkeuring behoeft van de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland.

2. Zij die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten tenminste veertien dagen vóór de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden. Bovendien wordt een afschrift als hiervoor bedoeld, aan alle leden toegezonden.

3. Een besluit tot statutenwijziging behoeft tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin tenminste twee/derde van de leden vertegenwoordigd is. Is niet twee/derde van de leden tegenwoordig, dan wordt binnen vier weken daarna een tweede vergadering gehouden over het voorstel zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, in welke tweede vergadering ongeacht het aantal tegenwoordige leden, kan worden besloten, mits met een meerderheid van tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen.

4. Een statutenwijziging treedt niet eerder in werking dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt. Tot het doen verlijden van de akte is ieder bestuurslid bevoegd.

Ontbinding
Artikel 20

1. De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene vergadering. Het bepaalde in de leden 1, 2 en 3 van het voorgaande artikel is van overeenkomstige toepassing.

2. De bezittingen der vereniging worden dan, met inachtneming van de artikelen 23, 23a, 23b, 23c en artikel 24 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, krachtens een door de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen te nemen besluit aan te wijzen andere kynologische vereniging aangeboden. In geen geval mogen zij onder de leden worden verdeeld.

Huishoudelijk reglement
Artikel 21

1. De algemene vergadering kan een huishoudelijk reglement vaststellen.

2. Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de wet en/of de statuten, casu quo statuten en reglementen van de Raad van Beheer. Doorlopende tekst van de statuten van de vereniging: “Vereniging Vrienden Duits Draadhaar”, gevestigd te Santpoort (gemeente Velsen), na de op zeven augustus tweeduizend één voor mr Jacobus Cornelis Gerard ten Brink, notaris te Dieren, verleden akte van statutenwijziging.

Vereniging